Açık Kalp Cerrahisinde Preoperatif Albümin Değerinin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Murat Ziya Bağış Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye https://orcid.org/0000-0002-4088-7510

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8312559

Anahtar Kelimeler:

Açık kalp cerrahisi, Preoperatif Albümin, Renal Fonksiyonlar

Özet

Giriş: Açık kalp cerrahisinde albümin düşüklüğü postoperatif dönemde mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir risk faktörüdür. Açık kalp cerrahisi planlanan bazı hastalarda preoperatif dönemde veya postoperatif dönemde kardiyopulmoner bypassa (KPB) bağlı olarak albümin düşüklüğü görülebilir. Hipoalbüminemi akut böbrek hasarı için bir ön belirteç olarak kabul edilmektedir.

Amaç: Bu çalışma da KPB eşliğinde yapılan kalp cerrahisinde preoperatif albümin değerinin renal fonksiyonlar üzerine etkisini araştırmak amaçlandı.

Yöntem: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada hastalar ameliyat öncesi serum albümin düzeylerine göre üç gruba ayrıldı. Ardışık olarak KPB eşliğinde izole koroner arter bypass greft ameliyatı yapılan ek hastalık veya girişimde bulunulmayan serum albümin düzeyi ≥3,5 mgr/dL olan hastalar Grup 1; 2,5-3,5 mgr/dL arasında olanlar Grup 2; ≤ 2,5 olan hastalar Grup 3 olarak adlandırıldı. İstatistiksel analizler yapıldı.

Bulgular: Grupların cinsiyet, yaş, vücut yüzey alanları, flowları, ejeksiyon fraksiyon yüzdeleri, koroner arter bypass greft sayıları, kross klemp süreleri ve total perfüzyon süreleri benzerdi (p>0,05). Grupların renal fonksiyon hasar sınıflandırmasında KDIGO-I ve KDIGO-II'de anlamlı fark vardı (p<0.05), ancak KDIGO-III, ekstübasyon süresi, yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, hastanede kalış süreleri ve mortalite oranları benzerdi (p>0,05).

Sonuç: Renal fonksiyonların hasar sınıflandırılması KDIGO kılavuzuna göre preoperatif serum albümin düzeyindeki düşüklükle beraber renal hasarın arttığını düşünmekteyiz

Referanslar

Amaç B, Kankılıç N, Güngören F, Aydın MS, Çakmak Y, Güldür ME, et al. Protective effect of Tulbaghia violacea extract on cardiac damage: deep circulatory arrest rat model. Eur Res J 2022;8(3):396-403. DOI: 10.18621/eurj.1099649

Abanoz M, Amaç B, Tercan M. Kardiyak cerrahide perfüzyon süresinin laktat düzeyi üzerine etkisi. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2021;7(1):45-53. doi:10.30569.adiyamansaglik.800494

Tanrıkulu N, Özbek B. Açık kalp cerrahisinde diyabetik hastalarda preoperatif albümin değerinin renal fonksiyon üzerine etkisi. GKDA Derg. 2020;26(1):26-31. doi: 10.5222/GKDAD.2020.64326

Kağan As A, Engin M, Amaç B, et al. Effect of del nido cardioplegia use on kidney injury after coronary bypass operations. Rev Assoc Med Bras (1992). 2021;67(9):1322-1327. doi:10.1590/1806-9282.20210642

Tercan M. , Patmano G. , Kaya A. , Yürekli U. , Amaç B. , Engin M. The Role of Thiol-Disulfide Hemostasis in Predicting Renal İnjury After Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Med Records. 2021; 3(1): 29-35. doi:10.37990/medr.796076

Tanrıkulu N, Özbek B. Açık kalp cerrahisinde diyabetik hastalarda preoperatif albümin değerinin renal fonksiyon üzerine etkisi. GKDA Derg. 2020;26(1):26-31. doi: 10.5222/GKDAD.2020.64326

Liu D, Liu B, Liang Z, et al. Acute Kidney Injury following Cardiopulmonary Bypass: A Challenging Picture. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:8873581. Published 2021 Mar 9. doi:10.1155/2021/8873581

Karas PL, Goh SL, Dhital K. Is low serum albumin associated with postoperative complications in patients undergoing cardiac surgery?. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015;21(6):777-786. doi:10.1093/icvts/ivv247

Vincent JL, Dubois MJ, Navickis RJ, Wilkes MM. Hypoalbuminemia in acute illness: is there a rationale for intervention? A meta-analysis of cohort studies and controlled trials. Ann Surg. 2003;237(3):319-334. doi:10.1097/01.SLA.0000055547.93484.87

Findik O, Aydin U, Baris O, et al. Preoperative Low Serum Albumin Levels Increase the Requirement of Renal Replacement Therapy after Cardiac Surgery. Heart Surg Forum. 2016;19(3):E123-E127. Published 2016 Jun 23. doi:10.1532/hsf.1577

Wiedermann CJ, Wiedermann W, Joannidis M. Hypoalbuminemia and acute kidney injury: a meta-analysis of observational clinical studies [published correction appears in Intensive Care Med. 2021 Feb;47(2):262]. Intensive Care Med. 2010;36(10):1657-1665. doi:10.1007/s00134-010-1928-z)

Wiedermann CJ, Wiedermann W, Joannidis M. Hypoalbuminemia and acute kidney injury: a meta-analysis of observational clinical studies [published correction appears in Intensive Care Med. 2021 Feb;47(2):262]. Intensive Care Med. 2010;36(10):1657-1665. doi:10.1007/s00134-010-1928-z

Lv XN, Shen YQ, Li ZQ, et al. Neutrophil percentage to albumin ratio is associated with stroke-associated pneumonia and poor outcome in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. Front Immunol. 2023;14:1173718. Published 2023 Jun 14. doi:10.3389/fimmu.2023.1173718

Hu W, Chen H, Ma C, et al. Identification of indications for albumin administration in septic patients with liver cirrhosis. Crit Care. 2023;27(1):300. Published 2023 Jul 28. doi:10.1186/s13054-023-04587-3

Li N, Qiao H, Guo JF, et al. Preoperative hypoalbuminemia was associated with acute kidney injury in high-risk patients following non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. BMC Anesthesiol. 2019;19(1):171. Published 2019 Sep 2. doi:10.1186/s12871-019-0842-3

İndir

Yayınlanmış

2023-09-03

Nasıl Atıf Yapılır

Bağış, M. Z. (2023). Açık Kalp Cerrahisinde Preoperatif Albümin Değerinin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi: Araştırma Makalesi. Europeanatolia Health Sciences Journal, 1(1), 29–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312559